Сучасні форми та системи оплати праці

Файл : зарплата.doc (размер : 326,144 байт)

PAGE 1 PAGE 50

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

на тему: «Сучасні системи та форми оплати праці.»

Науковий керівник:

________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада викладача)

Допущено до захисту

« » 1999 р.

Захищено з оцінкою:

________________________

«____»______________1999 р.

Комісія:

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Виконав:

студент 2-го курсу

гр. М-83

*******************************

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

№ залік.кн. *******

Черкаси 2000 р.

План

Стор.

Розділ I : Теоретична частина.

Вступ

3

1.1

Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності.

4

1.2

Основи планування заробітної плати.

4

1.3

Чинники системи оплати праці , що впливають на вибір її форми.

6

1.4

Оплата праці керівників.

8

1.5

Схема укладення контрактів з керівниками підприємств.

11

1.6

Оцінка сучасного стану організації нормування й оплати праці на Україні.

12

1.7

Структура заробітної плати

14

Розділ II : Характеристика підприємства.

19

2.1

Характеристика спільного підприємства "ІHТЕРОПТ, ЛТД."

19

2.2

Аналіз фінансово - господарсьокої діяльності підприємства.

24

2.3

Заробітня плата на підприємстві.

27

Розділ III : Розрахунково-аналітична частина.

30

Розділ IV : Заключна частина.

49

Список літератури

50

Додатки

51

Розділ I : Теоретична частина.

Вступ

Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що він, по-перше, створює вартість більше ніж коштує сам, по-друге, без нього неможливо здійснити будь-яке виробництво, по-третє, від нього багато в чому залежить ступінь (ефективність) використання основних і оборотних виробничих фондів.

Як же змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед чинників, що впливають на ефективність використання робочої сили, стоїть система оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона, є тією причиною, що змушує робітника працювати. Тому значення даної проблеми важко переоцінити.

1.1 Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності

“Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або

уповноваженийним орган виплачує

працівниковіза виконану ним роботу.”

(ЗУ “Про оплату праці”).

Сформована за довгі роки система управління економікою призвела до виникнення феномену відчуженості трудящих від засобів виробництва. Виражається це в тому, що прибутки трудових колективів і окремих робітників практично не залежали і не залежать від ефективності використання ресурсів. У силу цього трудящі ставляться до них не хазяйновито. У цих умовах як ніколи гостро стоїть питання, на який економічна наука і практика не дали дотепер відповіді: як зацікавити людей, спонукати їх працювати ефективно, заощаджувати живу і матеріалізовану працю, своєчасно і якісно виконувати свої задачі.

1.2 Основи планування заробітної плати

Заробітна плата - сукупність винагород у грошовій або (і) натуральній формі, отриманих робітниками за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час. Оскільки джерелом виплати заробітної плати є національний доход, то розмір фонду заробітної плати трудового колективу, кожного робітника повинний бути поставлений у пряму залежність від досягнутих кінцевих результатів. Планування заробітної плати повинно забезпечити: ріст обсягу виробленої продукції (послуг, робіт), підвищення ефективності виробництва і його конкурентноздатності; підвищення матеріального добробуту трудящих.