Главная / Каталог

Метрологическая аттестация средств измерительной техники

Файл : DIPLOM.RTF (размер : 975,404 байт)

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………………4

1 Техніко-економічне обґрунтування …………………………………………………7

2 Організація та порядок проведення метрологічної атестації засобів

вимірювальної техніки ……………………………………………………………….8

3 Огляд засобів вимірювальної техніки, використованих для зважування

вантажів до 500 кг ……………………………………………………………………12

4 Призначення, технічна характеристика та будова вагів ВК 7297……………..15

5 Програма та методика метрологічної атестації вагів ВК 7297 ………………..21

6 Розрахунок маси пересувних гир ………………………………………………….33

7 Кінематичний розрахунок вагового механізму …………………………………..34

8 Розрахунок похибки навантаженого показника вагів ВК 7297 …...……………35

9 Розрахунок похибки навантажених вагів ВК 7297 ………………………………36

10 Техніка безпеки при метрологічній атестації……………………………………37

11 Розрахунок економічної ефективності …………………………………………..40

Додаток А ………………………………………………………………………………...45

Список літератури ………………………………………………………………………56

Вступ

В умовах будування нового суспільства, коли наша країна виходить на нові рубежи економічного прогресу, питання підвищення якості продукції, випускаємої промисловістю, мають першорядне значення.

Підвищення якості продукції знаходиться в прямій залежності від ступеню метрологічного обслуговування виробництва.

Першочерговим завданням метрологічного забезпечення якості продукції є розробка та введення научно обгрунтованих критеріїв якості та методів випробувань. Створення нової техніки та технологій становить нові завдання щодо забезпечення високої точності, достовірності, порівнянності та єдності вимірювань в усіх без винятку галузях виробництва.

Однією з необхідних умов виготовлення високоякістної продукції є вміння її контролювати, для чого необхідно володіти технікою вимірювання.

Галуззю науки, вивчающей вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності, а також способи досягнення вимірювань з потрібною точністю, є метрологія.

Єдність вимірювань, необхідна для того, щоб можна було порівняти результати вимірювань, виконаних в різних місцях, в різний час, з використанням різних методів та засобів вимірювальної техніки.

Точність вимірювань характеризується близкістю одержаних результатів до істинного значення вимірюваємої величини.

Метрологія має велике значення для прогресу природних та технічних наук, тому що підвищення точності вимірювань – один з шляхів удосконалення пізнання природи людиною, відкриття та практичного застосування точних знань.

Велико практичне значення метрології для народного господарства країни. Методи та засоби вимірювань, використовуємі в медицині, будуванні, химічній промисловості та інших галузях науки та техники повинні постійно удосконалюватися, забезпечуя необхідну надійність та правильність отриманої вимірювальної інформації.

Прискорення науково-технічного прогресу знаходиться в прямому зв'язку з інтенсивним розвитком метрології та техніки точних вимірювань необхідних як для розвитку природних та точних наук, так і для створення нових технологій та удосконалення засобів технічного контроля та керування.

11 лютого 1998 року Президент України Л.Кучма підписав Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" за номером 113/98-ВР. Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Цей Закон поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), установи і організації незалежно від форми власності та виду діяльності, що діють на території України, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України.

Відносини в сфері метрології і метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Єдність вимірювань в державі забезпечує Державна метрологічна система і спрямована вона на:

реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;