Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ Надія Хотинського району Чернівецької області)

Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ Надія Хотинського району Чернівецької області)

Файл : akt.doc (размер : 25,088 байт)

АКТ №

Від 22 ве​ре​с​ня 2001 ро​куТзОВ "На​дія"

с. Ана​до​ли

Ми, що ни​ж​че під​пи​са​ли​ся, вет. лі​кар го​с​по​дар​с​т​ва Фі​лі​п​чу​ка В.С., фе​ль​д​шер вет. ме​ди​ци​ни Ба​ри​сь​кий І.М.,в при​су​т​но​с​ті зоо​тех​ні​ка Бой​ка В.І., сви​на​рів Га​м​ба​р​ню​ка В.М. та Ду​д​ча​ка І.П., скла​ли цей акт про те, що да​но​го чи​с​ла бу​ла про​ве​де​на лі​ку​ва​ль​на об​ро​б​ка по​го​лі​в'я мо​ло​д​ня​ка сви​ней у ві​ці до 4 мі​ся​ців та сви​но​ма​ток і кну​рів про​ти сар​ко​пто​зу сви​ней.

Об​ро​б​ку про​во​ди​ли ме​то​дом зро​шу​ван​ня з за​сто​су​ван​ням 0,005% роз​чи​ну бу​то​к​су. Пе​ред за​сто​су​ван​ням кон​це​н​т​рат пре​па​ра​ту в ви​зна​че​них про​по​р​ці​ях ре​те​ль​но пе​ре​мі​шу​ва​ли з во​до​ю. При​го​то​в​ле​ну ему​ль​сію на​но​си​ли на ті​ло тва​ри​ни за до​по​мо​гою ра​н​це​во​го об​п​ри​с​ку​ва​ча ОП-10 до лег​ко​го змо​чу​ван​ня шкі​ри.

Сви​но​ма​ток та кну​рів об​ро​б​ля​ли ае​ро​зо​лем ак​ро​де​к​су роз​пи​лю​ю​чи пре​па​рат з ба​ло​на на по​ве​р​х​ню вух з від​ста​ні 25-30 см., три​ва​лість роз​пи​лен​ня 4 с на ко​ж​не ву​хо.

Всі ро​бо​ти про​во​ди​ли з ви​ко​ри​с​тан​ня за​со​бів ін​ди​ві​ду​а​ль​но​го за​хи​с​ту.

Об​ро​б​ку про​во​ди​ли на ви​гу​ль​них дво​ри​ках, які по за​кін​чен​ні об​ро​б​ки бу​ли під​да​ні дез​ін​ва​зії 3% роз​чи​ном NaOH з те​м​пе​ра​ту​рою 800 С.

Об​ро​б​ці під​ля​га​ло 96 го​лів мо​ло​д​ня​ка, 40 го​лів сви​но​ма​ток та 3 кну​ра.

Вста​но​в​ле​но спо​сте​ре​жен​ня стро​ком на 5 днів, ви​ко​нан​ня по​кла​де​но на фе​ль​д​ше​ра ве​т​.​ме​д​ци​ни.

Всьо​го на об​ро​б​ку ви​тра​че​но:

Кон​це​н​та​ту бу​то​к​са – 50 мл.

Ае​ро​зо​лю ак​ро​де​к​са – 1 ба​лон.

Акт скла​де​но в 3-х ек​зе​м​п​ля​рах.

Під​пи​си: ___________________(Фі​лі​п​чук В.С.)

________________________(Бой​ко В.І)

___________________( Ба​ри​сь​кий І.М)

__________________( Га​м​ба​р​нюк В.М.)

______________________ (Ду​д​чак І.П)

АКТ №

Від 23 ве​ре​с​ня 2001 ро​куТзОВ "На​дія"

с. Ана​до​ли

Ми, що ни​ж​че під​пи​са​ли​ся, де​з​.​і​н​с​т​ру​к​тор Пе​т​ров М.А., де​зи​н​фе​к​тор Іль​ків П.С., вет. лі​кар го​с​по​дар​с​т​ва Фі​лі​п​чук В.С., в при​су​т​но​с​ті фе​ль​д​ше​ра вет. ме​ди​ци​ни Ба​ри​сь​ко​го І.М, сви​на​ря Га​м​ба​р​ню​ка В.М.,скла​ли цей акт про те, що да​но​го чи​с​ла бу​ла про​ве​де​на дез​ін​ва​зія при​мі​щень про​ти сар​ко​пто​зу сви​ней.

Об​ро​б​ку про​во​ди​ли 3% роз​чи​ном NaOH з те​м​пе​ра​ту​рою роз​чи​ну 800 С, який на​но​си​ли за до​по​мо​гою спе​ц​.​а​в​то​мо​бі​ля ДУК з роз​ра​ху​н​ку 1 л. роз​чи​ну на 1 м2 пло​щі.

Всі ро​бо​ти про​во​ди​ли з ви​ко​ри​с​тан​ня за​со​бів ін​ди​ві​ду​а​ль​но​го за​хи​с​ту.

Об​ро​б​ці під​ля​га​ло:

один сви​на​р​ник пло​щею 800 м2 ,

ви​гу​ль​ні дво​ри​ки за​га​ль​ною пло​щею 450 м2.

Всьо​го на об​ро​б​ку ви​тра​че​но:

Їд​ко​го на​тру – 37,5 кг.

Акт скла​де​но в 3-х ек​зе​м​п​ля​рах.

Під​пи​си: _____________________(Пе​т​ров М.А.)

_____________________(Іль​ків П.С.)

___________________(Фі​лі​п​чук В.С.)

___________________( Ба​ри​сь​кий І.М)

__________________( Га​м​ба​р​нюк В.М.)

Файл : kursovik.doc (размер : 83,968 байт)

1.Вступ

У сіль​сь​ко​го​с​по​дар​сь​ких тва​рин ре​єст​ру​єть​ся ве​ли​ка кі​ль​кість па​ра​зи​та​р​них хво​роб. При на​яв​но​с​ті ве​ли​ко​го чи​с​ла хво​рих тва​рин го​с​по​дар​с​т​во не​до​от​ри​мує мо​ло​ко, м'я​со, во​в​ну, яй​ця, а че​рез за​ги​бель мо​ло​д​ня​ка зни​жу​єть​ся від​тво​рен​ня по​го​лі​в'я. Ве​ли​кі втра​ти у тва​рин​ни​ц​т​ві від па​ра​зи​та​р​них хво​роб зу​мо​в​лю​ють​ся їх ма​со​вим по​ши​рен​ням і при​хо​ва​ним про​ті​кан​ням. Осо​б​ли​ва ува​га при​ді​ля​єть​ся ге​ль​мі​н​то​з​ним ін​ва​зі​ям оскі​ль​ки при них зна​ч​но зни​жу​єть​ся про​ду​к​ти​в​ність тва​рин, на​пру​жен​ня іму​ні​те​ту про​ти ін​фе​к​цій​них хво​роб та на​яв​ність та​ко​го фа​к​ту, що ба​га​то ге​ль​мі​н​то​зів є зоо​ан​т​ро​по​з​ни​ми за​хво​рю​ван​ня​ми (у тва​рин па​ра​зи​тує 67 ви​дів ге​ль​мі​н​тів, що пе​ре​да​ють​ся лю​ди​ні).

Але по​ряд із ге​ль​мі​н​то​з​ни​ми за​хво​рю​ван​ня​ми па​ра​зи​то​ло​гія ви​вчає ще ве​ли​кий роз​діл хво​роб, що ви​кли​ка​ють​ся па​ра​зи​ти​ч​ни​ми клі​ща​ми. До цих хво​роб від​но​сить​ся і сар​ко​птоз сви​ней. В ре​зуль​та​ті пе​ре​хво​рю​ван​ня цим за​хво​рю​ван​ням мо​ло​д​няк сви​ней ви​сна​жу​єть​ся, що в по​да​ль​шо​му при​зво​дить до зни​жен​ня про​ду​к​ти​в​но​с​ті, зни​жен​ня не​спри​я​т​ли​во​с​ті до ін​фе​к​цій​них хво​роб, або й до за​ги​бе​лі.