Заключение контракта при приеме на работу

Файл : bestref-32745.doc (размер : 327,168 байт)

PAGE 7 PAGE 74

З М І С Т

стор.

Вступ................................................................……………………………………. 3

Розділ 1. Поняття трудового договору і контракту.

§ 1. Загальне поняття трудового договору..………………………............... 6

§2. Поняття контракту як форми трудового договору.. …………………..10

Розділ2. Сфера застосування контракту.

§1.Характеристика законодавства, що передбачає можливість укладення трудового договору у формі контракту ................................... 18

§2. Суб'єктний склад сторін контракту.................... ………………………28

Розділ 3. Зміст контракту.

§1. Умови контракту, визначені законодавством......…………………….. 30

§2. Необхідні умови контракту...........................…………………………...32

§3. Додаткові (факультативні) умови контракту......……………………....40

Розділ 4. Особливості укладення, зміни і припинення контракту.

§1. Особливості укладення контракту..................………………………….52

§2. Особливості зміни контракту........................…………………………...56

§3. Особливості припинення контракту.................……………………….. 59

Висновок.........……................................……………………………....................71

Список використаних джерел………………………........................................74

В С Т У П

Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Відповідно до цього положення рівність трудових прав незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин зафіксована і в Кодексі законів про працю (ст. 2-1).

В умовах дії жорстоких законів ринку успіх і благополуччя підприємств різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетенції, кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує світовий досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом створення повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає пряме визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за власним розсудом.

З огляду на зазначене вище виникає необхідність створення правового механізму, за допомогою якого можна було б усунути економічні, юридичні та організаційні обмеження, що перешкоджають вільному продажу громадянами своєї робочої сили (як товару на ринку праці) роботодавцю на найбільш вигідних умовах. Складовою частиною такого механізму є контрактна система наймання працівників. Як нова форма регулювання трудових правовідносин контракт передбачає більшу гнучкість в умовах наймання працівників, режиму їх трудової діяльності та її оплати. Нове трудове законодавство і практика його застосування свідчать, що трудовий договір (контракт) в умовах ринкової економіки слід розглядати не тільки як форму реалізації права на працю, а й як дійовий засіб правового регулювання трудових відносин і захист прав та свобод людини і громадянина.

Нині контрактна форма трудового договору широко застосовується на підприємствах і в організаціях різних форм власності, в тому числі у закладах освіти, науково-дослідних інститутах, засобах масової інформації. Найбільш ефективно вона використовується на спільних підприємствах з участю іноземного капіталу. Контракт є головним регулятором правовідносин, що складаються на ринку праці. Його роль визначається тим, що він є основною формою прилучення до праці і розподілу робочої сили в системі підприємств і організацій, які функціонують на базі усіх форм власності.

В науковій юридичній літературі питання щодо регулювання контрактної форми трудового договору не достатньо розроблено, відчувається відсутність фундаментальних праць по даній темі, суперечність різних нормативних положень, їх невідповідність одне одному, тому автор даної роботи намагався провести загальний огляд правового положення контракту, його суб'єктів та змісту на основі існуючого законодавства України, підзаконних нормативних актів, локальної нормотвотрчості та позитивного досвіду, що склався в нашій державі та зарубіжних країнах.