Возникновение и система развития права Канады

Файл : referat.doc (размер : 73,216 байт)

PAGE 8

Київський університет ім. тараса шевченка

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра англійської мови ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Р е ф е р а т

з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 12.00.03 – цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право

на тему: "Виникнення та розвиток

системи права в Канаді"

пошукувача

Вінярської Олени Романівни

Науковий керівник

Доктор юридичних наук,

професор Дзера Олександр Васильович

Викладач англійської мови

Нестеренко Оксана Євгенівна

Київ, 2000 р.

План

Вступ……………………………………………………………...

Розділ 1. Джерела права Канади………………………………..

1. Джерела права Стародавнього Світу ………………….

2. Розвиток законодавства в Канаді……………………….

а) законодавство Великобританії………………………..

б) законодавство Франції…………………………………

Розділ 2. Законотворення в Канаді……………………………..

Література………………………………………………………...

Додатки:

Анотація англійською мовою…………………………………..

Словник ………………………………………………………….

3

4

4

6

6

9

10

13

14

16

Вступ

Даний реферат написано з прочитаної англійською мовою книги – “All About Law” (1984 р.). Ця книга написана як довідник з історії розвитку системи права в Канаді.

Книга починається з питань ровитку права в цілому та переходить до історії формування правової системи Канади. В ній відображена не лише історія правотворення, а й система права, що сформувалась на сьогоднішній день. Для того, щоб краще дослідити таке суспільне явище як право, необхідно вивчати різні правові системи. Зазначена книга дає можливість дослідити систему права Канади та її особливості, які відрізняють її від інших правових систем.

Стисло описати дану систему досить важко через те, що Канада є федерацією, де законодавча, виконавча та судова влади розподілені між федеральним урядом та десятьма урядами провінцій. До того ж, два територіальні уряди – Юкону та території Норсвест, мають обмежені повноваження.

Канада входить до складу співдружності, яку очолює Великобританія. За формою правління Канада – конституційна монархія. До того ж, своєрідність сучасної правової системи Канади в значній мірі пояснюється її історичним розвитком та національним складом населення. Територія майбутньої Канади в XVI-XVIII століттях заповнювалась переселенцями спочатку з Франції, а згодом з Англії, які несли із собою правові норми та звичаї своїх країн. Всі ці чинники і обумовили своєрідність правової системи Канади, про що мова піде в наступних розділах даної роботи.

Розділ 1. Джерела права Канади

Для того, щоб почати досліджувати будь-яку правову систему необхідно в загальному вигляді дати визначення, що таке право. Це питання хвилювало юристів та філософів різних часів. Право асоціюється у людини з такими поняттями, як закон та справедливість. Ми говоримо про право як про так звану “домовленість”, за якою кожна особа в суспільстві може сподіватись, що будь-яка інша особа буде діяти в межах існуючого права. Але, що конкретно люди розуміють під поняттям “право”?

Просто кажучи, право – це система правил (норм), які регулюють поведінку людей в суспільстві. Ці правила встановлюються державою та забезпечуються її примусовою силою.

Але для того, щоб держава могла регулювати поведінку людей в суспільстві за допомогою правових норм необхідно, щоб люди знали ці норми, тобто вони повинні закріплюватись в певних загальновідомих законодавчих актах, які і отримали назву джерел права.

1. Джерела права Стародавнього Світу

Однією з найдавніших пам’яток права є Закони царя Хаммурапі1, які нараховували близько 300 статей. Ці статті за наказом Хаммурапі було витесано на кам’яних колонах, які розташовувались у публічних місцях, таким чином забезпечувався принцип загальновідомості норм права.

Іншою паміяткою джерел права давнини є Закони Мойсея (приблизно 1400 р. до н. е.). Вони викладені в перших п’яти книгах Старого Завіту і називаються Торою, що означає “закон” або “керівництво”. Ця книга викладає історію сорокарічного блукання Мойсея зі своїм плем’ям з Єгипту через пустелю Синай у Святу Землю. Десять заповідей і досі посідають чільне місце у двох найдавніших релігіях: іудаїзмі та християнстві. Таким чином, Закони Мойсея стали основою для формування багатьох правових систем світу, в тому числі і канадської.