Разработка алгоритмов контроля и диагностики систем

Файл : diplom.doc (размер : 11,769,344 байт)

PAGE

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет І Кафедра «Системи та процеси

управління»

Спеціальність 7.080202 «Прикладна математика»

ДИПЛОМНА РОБОТА

На одержання кваліфікації інженера-математика

Тема роботи: Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління

орієнтацією космічного аппарату

Завідуючий кафедрою Голоскоков Є.Г.

Керівник дипломної роботи Кузнецов Ю. О.

Консультанти:

Економічна частина Чекалiна Е.П

Охорона праці та

навколишнього середовищаБерезуцький В.В.

Цивільна оборонаГуренко І.В.

НормоконтрольНазаров А.С.

Студент-дипломникУханов Є.В.

Номер академічної групиІ-29

Харків 2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет І Кафедра «Системи та процеси

управління»

Спеціальність 7.080202 «Прикладна математика»

ЗАВДАННЯ

На виконання дипломної роботи

Студенту групи І-29 Уханову Євгенію Валерійовичу

Тема роботи: Розробка алгоритмів контролю та діагностики системи управління

орієнтацією космічного аппарату

Затверджено наказом по НТУ «ХПІ» від «___» __________ 200__ р. №_______

Термін здачі студентом закінченої роботи «___» __________ 200__ р.

Вихідні дані до роботи: 1) ГОСТ 4401-73 Стандартная атмосфераю Параметры. Издательство стандартов, 1973. 2) Киреев Н.Г. Аппроксимация и идентификация в задачах динамики полета и управления – К.:НМК ВО, 1992.-196 с. 3) Голоскоков Е.Г., Плаксий Ю.А., Фролов Ю.А. Вопросы приложения методов дифференциальной аппроксимации. – Рук. деп в ВИНИТИ 21.08.81, №4085-81, 19 с.

Розробити документи:

1. Текстові а) аналітичний огляд існуючих моделей; б) обробка теоретичного матеріалу з питань апроксимації; в) побудування моделей різного порядку;

г) аналіз побудованих моделей; д) надання рекомендацій щодо використання побудованих моделей.

2. Графічні: плакати – 5 штук.

Консультанти

Розділ

Консультанти

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Економічна

частина

Доц.. Чекаліна Е.П.

Охорона праці та навколишнього середовища

Доц. Березуцький В.В.

Цивільна оборона

Ас. Гуренко І.В.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Етап

Найменування

Термін виконання етапів роьоти

1

Підбір та проробка наукової лутератури

01.11.2004

2

Аналітичне дослідження проблеми

10.11.2004

3

Написання оглядової частини випускної роботи

15.11.2004

4

Побудування математичної моделі

25.11.2004

5

Написання прикладної програми

10.12.2004

6

Відлагодження програми

12.12.2004

7

Проведення чисельного експерименту

15.12.2004

8

Аналіз результатів

12.01.2005

9

Написання тексту пояснювальної записки

31.01.2005